Tužba Republičkom urbanističkom inspektoru

Protekle nedelje pisali smo Republičkom urbanističkom inspektoru i objasnili brojne i ozbiljne nepravilnosti koje su pratile izradu Prostornog plana za Beograd na vodi.

Ukoliko imate želju da učinite isto, putem sledećeg linka možete preuzeti dole navedeni tekst. Naravno, ukoliko imate želju i potrebu, slobodno ga menjajte – skratite, dopunite ili docrtajte – i pošaljite!

Ne košta ništa da se pošalje, a videćemo koliko vredi (Beograd).

Preuzmi TXT fajl klikom na Republicki urbanisticki inspektor_tuzbaМинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС

Немањина 22-26, Београд

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

На основу члана 172. и члана 173. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14)  подносим:

ПРИТУЖБУ
Републичком урбанистичком инспектору

уз захтев да изврши инпекцијски увид у:

поштовање одредби Закона о планирању и изградњи, током поступка израде Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручјa приобаљa реке Саве за пројекат Београд на води“, у доленаведеним тачкама,

и предузме одговарајуће кораке у оквиру овлашћења гарантованих чланом 174. Закона, а подносиоца извести о утврђеним чињеницама.

напомена: У даљем тексту, скраћеница Закон односиће се на Закон о планирању и изградњи објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, а на основу којег је Влада РС донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” (у даљем тексту: Просторни план за „Београд на води“), објављену у „Службеном гласнику РС“, бр.58/14 – осим уколико је другачије наглашено.

ПРЕДМЕТ ПРИТУЖБЕ:

  1. ПЛАНСКИ ОСНОВ

            На основу члана 46. став 1. тада важећег Закона о планирању и изградњи, 3. јуна 2014. год., на седници Владе донета је Одлука о изради Просторног плана за „Београд на води” („Сл. гласник РС“, бр.58/14).

            Како је прописано чланом 3. Закона, територија Републике Србије разрађује се на принципима хоризонталне и вертикалне координације. Систем планирања у РС је такав да, полазећи од просторних планова који имају, пре свега, стратешко-развојну и општу регулаторну функцију, преко планова који одређују обухват грађевинског подручја долазимо до урбанистичких планова који се баве, искључиво, грађевинским подручјем.

Просторни план подручја посебне намене (члан 21. Закона) доноси се за посебне намене; по правилу обрађује територију која се налази ван грађевинског подручја и која, као таква, мора бити дефинисана Просторним планом Републике Србије (члан.21). Овај став учвршћен је и Законом о просторном плану РС (члан 3. став 2) који одређује да просторни план представља oснов за дефинисање стратегија на државном, регионалном и локалном нивоу. Додатно, чланом 33. став 1. Закон прописује да документи ужег морају бити усклађени са документима ширег подручја.

            У предметном случају, документи ширег подручја – Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.88/2010) и Регионални просторни план административног подручја Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 57/09 и 38/11) – не садрже одредницу по којој је део приобаља града Београда неопходно разрађивати овом врстом плана.

  1. КОНЦЕПТ ПЛАНА

            У Одлуци Владе РС о изради Просторног плана за „Београд на води“, прописано је да није потребно приступити изради концепта плана.

            Како логика, тако и тада важећи Закон о планирању и изградњи (члан 48.) налажу да концепт плана није потребан када се израдом плана разрађује план вишег реда или када се ради о мањој измени или допуни плана – што овде никако није случај.

            Додатно, Закон прописује да је о (не)потребности приступања изради концепта плана неопходно прибавити мишљење вршиоца стручне контроле (у овом случају Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) те стога израда овог дела планског документа не може бити укинута одлуком Владе.

  1. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

            Носилац израде Просторног плана за „Београд на води“ није омогућио увид у прикупљене услове надлежних институција.

            Током јавне презентације Просторног плана за „Београд на води“, представници Републичке агенције за просторно планирање, као носиоца израде плана, саопштили су да су прикупљени услови преко 75 надлежних институција – у рекордно кратком року.

Наведени услови нису били део документације доступне јавности током трајања јавног увида у план. Додатно, Агенција је, не наводећи законски основ за такав став, одбила да достави услове у одговору на захтев за приступ информацијама од јавног значаја (заводни бр.350-468-2/2014-01).

            Битно је напоменути да, иако је план завршен у року значајно краћем од оног предвиђеног Одлуком о изради Просторног плана за „Београд на води“, а услови надлежних институција прикупљени у „рекордно кратком року“, носилац израде и обрађивач нису успели да планом провере и дефинишу конкретан програм за објекте од јавног интереса – објекте културе од градског и националног значаја – из разлога недостатка услова Министарства културе и информисања, а како је, током јавне презентације плана, саопштено од стране од руководилаца израде плана.

  1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

            У оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за „Београд на води“ на животну средину (која чини, по Закону, саставни део овог планског документа), у делу „Правни и плански основ, разлози за израду“, као извор података наведен је:

Belgrade Waterfront Concept Masterplan, Eagle Hills, Abu Dhabi 2014, Belgrade Waterfront Detailed Masterplan, Eagle Hills, july 2014,(http://www.belgradewaterfront.com)

Постојање истог потврђено је и у јавности и то од стране директора Урбанистичког завода Београда Небојше Стефановића, у тексту објављеном у дневном листу Политика, дана 05.10.2014.год. Masterplan су, као основ израде Просторног плана за „Београд на води“, навели и руководиоци израде истог (мр Александар Вучићевић, дипл.пр.планер и Милица Јоксић, дипл.инж.арх.) као и представници носиоца израде, током излагања у оквиру јавне презентације плана која је одржана 13. октобра 2014. год. у великој сали Градске управе града Београда, о чему постоји запис.

            Међутим, такав документ не постоји на наведеној интернет адреси нити је био доступан јавности током трајања јавног увида. Такође, упркос сопственим писаним и усменим наводима, и носилац израде и обрађивач плана, у званичним одговорима на захтев за приступ информацијама од јавног значаја – у потпуности негирају постојање оваквог документа (Републичка агенција за просторно планирање, заводни бр.350-468-2/2014-01, односно Урбанистички завод Београда, заводни бр.350-851/14).

            Наше законодавство, урбанистичка и планерска пракса, не препознају термин Masterplan, па последично не прописују ни методологију израде, садржај, цену и друге чиниоце неопходне за транспарентно коришћење истог. Стога, документ Masterplan не може бити основ за израду предметног Просторног плана.

Уколико се такав документ консултује на нивоу Студије, надлежне службе имају обавезу да омогуће увид у исту.

  1. ПРОЦЕДУРА ЈАВНОГ УВИДА

            Јавна седница није одржана у складу са Законом.

            Због протеста грађана, подносиоци примедби нису били у могућности да своје примедбе образложе, а није било могуће чути ни став обрађивача планског документа о појединачним примедбама на план.

Упркос протесту и свесни тога да њихове речи не стижу до подносилаца примедби којима су, по Закону, дужни да дају јавни одговор на исте, представници обрађивача настављали су са читањем примедби.

            Иако Закон то дозвољава, орган надлежан за спровођење јавног увида није одредио додатни датум за одржавање седнице, тиме казнивши како грађане који су изразили протест, тако и оне који су желели да остваре Законом гарантовано право учешћа у процесу израде планског документа.

  1. УКИДАЊЕ АГЕНЦИЈЕ

            Даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, престаје са радом Републичка агенција за просторно планирање, која је на основу Одлуке о изради Просторног плана за „Београд на води” („Службени гласник РС“, бр.58/14) постављена за носиоца израде истог.

            Даном престанка рада Агенције, послове из оквира надлежности Агенције преузима Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, док њена права и обавезе извршава Влада, у име Републике Србије.

На овај начин, надлежно Министарство постаје и носилац израде Просторног плана за „Београд на води” и вршилац стручне контроле процедуре израде и садржаја истог.

            Губитак јасне демаркације између органа задужених за израду планских докумената и оних задужених за њихову стручну контролу, представља директан сукоб интереса. Оваква пракса је изричито забрањена на другим нивоима израде планске документације.

 У Београду,

дана: __.__.2015.

име и презиме:

адреса пребивалишта:

контакт телефон:

својеручни потпис: